Landschapspark Pauwels

Landschapspark Pauwels is een uitgestrekt gebied ten zuiden van De Loonse en Drunense Duinen en Kaatsheuvel / De Efteling en ten noorden van Tilburg. Een unieke omgeving waar natuur, landbouw, recreatie, water, cultuurhistorie en industrie samenkomen.

Dit bijzondere landschap verdient meer aandacht om beter tot zijn recht te komen. Daarom werken 10 partners aan de verdere ontwikkeling van dit gebied. Door bestaande (verborgen) kwaliteiten te benutten, te verbinden en te koppelen aan nieuwe initiatieven, kunnen geïnteresseerden in de toekomst genieten van nog meer natuurlijke ontspanningsmogelijkheden in het Hart van Brabant. En dat is niet het enige. Ook op het gebied van water, natuur en duurzame landbouw zijn de ambities hoog.

Ambities

Waterparklandschap

Een van de ambities is de ontwikkeling van een grootschalig waterparklandschap. Bij hevige regenbuien kan het water hier worden opgeslagen en krijgen bewoners in Tilburg Noord geen natte voeten. Een waterpark helpt ook bij het natuurlijk zuiveren van water en kan voorzien in schone energie. Bovendien biedt wateropslag uitkomst in tijden van droogte en zorgt het voor verkoeling bij hitte. De bedoeling is om het waterpark zo in te richten, dat het ook aantrekkelijk is voor fietsers en wandelaars.

Recreatieve aantrekkelijkheid

Daarmee komt een ander aspect in beeld: het vergroten van de recreatieve aantrekkelijkheid. Landschapspark Pauwels, een plek vol (verborgen) schatten waar altijd iets te beleven is. Aan natuurschoon geen gebrek. De Brand, het Noorderbos, Lobelia en de Leemkuilen zijn een aantal voorbeelden van bestaande parels. Door ze met elkaar te verbinden, recreatieve routes aan te leggen, recreatieve mogelijkheden toe te voegen  en het gebied op een natuurlijke manier aan te sluiten bij de stad, ontstaat een aantrekkelijk recreatiegebied. Met extra groen op verschillende plekken, ontstaat een parkachtige uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een bijzondere bomentuin.

Versterken natuurnetwerk Brabant

De aanwezige natuurgebieden zijn belangrijke kwaliteiten. Een verdere ontwikkeling en versterking hiervan vergroot de impact en aantrekkelijkheid. Terughoudendheid met het toevoegen van nieuwe recreatieve voorzieningen is geboden bij stiltegebieden met grote ecologische waarden zoals De Brand. Over de N261 van Waalwijk naar Tilburg wordt een bijzondere brug - een recroduct - aangelegd. Zo kunnen kleinere dieren, zoals kikkers en marters, gemakkelijk van het ene gebied naar het andere. Het unieke aan deze brug is dat ook mensen deze kunnen gebruiken.

Verduurzaming landbouw

Minstens zo belangrijk is een aantrekkelijk toekomstperspectief voor de landbouw. Duurzaam en van meerwaarde voor het landschap, bijvoorbeeld omdat ze een rol hebben bij het natuurbeheer. Maar ook rechtstreeks verse producten leveren voor de stad en duurzame energie opwekken. Grondeigenaren worden gestimuleerd om zelf met ideeën te komen.

Masterplan gereed

De gemeenten Tilburg, Loon op Zand, de waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, de Provincie Noord-Brabant, De Efteling, Natuurmonumenten, Brabants Landschap, ZLTO en Midpoint House of Leisure hebben afspraken gemaakt om Landschapspark Pauwels verder te ontwikkelen. Deze plannen zijn uitgewerkt in een ruimtelijk plan, het zogeheten Masterplan. Dit is een algemeen plan dat omschrijft hoe landschap, cultuurhistorie, natuur, landbouw, water én recreatie  in samenhang met elkaar versterkt kunnen worden. In het plan zijn de volgende doelen uitgewerkt:

  • verbeteren van de kwaliteit van het cultuurlandschap
  • realiseren van een waterlandschap als identiteit van het gebied
  • recreatie en bereikbaarheid verbeteren
  • kracht, impact en aantrekkelijkheid van natuurgebieden vergroten
  • verduurzamen van de landbouw
  • leveren van een waardevolle bijdrage aan de energietransitie
  • aantrekkelijker maken van het landschap in z'n geheel

Hoe nu verder?

Nu het Masterplan gereed is, begint het pas. Bij het masterplan horen allerlei projecten die de partners in een periode van 10 jaar willen uitvoeren. Bij die projecten worden geïnteresseerde burgers, ondernemers en instanties betrokken. Bij ieder project gaat het om maatwerk. Ook is er ruimte voor (burger)initiatieven goed passen in de realisering van het landschapspark zoals het masterplan beoogt en zijn particulieren in de gelegenheid om grond beschikbaar te stellen voor het aanleggen van struinpaden door het landschap, tot het aanleggen van een poel. Met het masterplan als basis hopen we dat de komende jaren vele initiatieven ontstaan.


Geïnteresseerd in het totale masterplan? U kunt een digitale versie van het plan opvragen via info@landschapsparkpauwels.nl.

Delen

Landschapspark Pauwels

Locatie


Contact

Niet bekend

Faciliteiten

  • Groepen mogelijk
Delen